Navigácia

Poplatky

Poplatky za žiaka

Príspevky rodičov pozostávajú z platenia školného, ktorého výšku každoročne určuje škola s ohľadom na zmeny ekonomických podmienok v celoštátnom meradle tak. aby výška školného v pomere k cenám zostávala zachovaná. Školné je možné uhrádzať jednorazovo, alebo vo forme polročných splátok vždy vopred. V prípade, ak študent zanechá štúdium, sa zaplatené školné nevracia.

Školné, ktoré platia rodičia  je 140,- EUR / rok (70,- Eur príspevok od rodičov + 70,- Eur príspevok na materiál). Vzdelávacie poukazy sa na našej súkromnej škole nedajú uplatniť ako forma úhrady. V prípade podpísania čestného vyhlásenia a v prípade že dieťa navštevuje iba našu ŽUŠ žiadne ďalšie poplatky rodičia neplatia, všetok materiál potrebný k práci je zahrnutý v základnom poplatku. Na výtvarný krúžok odporúčame deťom, aby si z hygienických dôvodov nosili vlastnú zásteru najlepšie s dlhými rukávmi (môže byť napríklad staršia pánska košeľa)

Termíny splatnosti

Pri platbe na celý školský rok (do 10 dní od nástupu140,-EUR

Platba do 10 dní od nástupu a v druhom polroku do 15.januára á 70,-EUR polročne (celkom 140,-EUR ročne)

Za oneskorenú platbu (po I. Upomienke) navyšujeme poplatky o 10% z dlžnej ceny za každý mesiac.

Školné je možné vrátiť len pri dlhodobej neprítomnosti dieťaťa z dôvodu ochorenia, po predložení potvrdenia od lekára.

Údaje k príkazu na úhradu

Suma: 70,00 EUR alebo 140,00 EUR pri platbe na celý školský rok
Číslo účtu: IBANSK2711000000002622734809
Kód banky (BIC): TATRSKBX
Variabilný symbol: školský rok (napr 20172018)
   
Poznámka: meno dieťaťa

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola - výtvarný odbor
    Vajnorská 19
    831 03 Bratislava - Nové Mesto
  • +421 915 808 807

Fotogaléria