Navigácia

Profil školy História školy Financovanie školy Školský poriadok

O škole

Naša škola bola akreditovaná Ministerstvom školstva SR 1.septembra 1994. Zakladateľkou bola v tom čase Mgr. Sadilková Soňa, ktorá je dodnes výkonnou riaditeľkou.
Hlavnou úlohou školy je vyhľadávať, všestranne podporovať a rozvíjať výtvarný talent u žiakov. Vzdelávanie poskytujeme  žiakom od 5 rokov veku.

  

Formy štúdia

Prípravné štúdium = ISCED 0

Predprimárne vzdelávanie nultého stupňa, určené pre žiakov navštevujúcich materskú školu

1. Prípravné výtvarné štúdium je vyučovanie detí predškolského veku. Trvá jeden rok. Ukončené je výstavou prác žiakov. Žiaci postupujú do prvej časti prvého stupňa základného štúdia. Charakteristické je spontánnym detským výtvarným prejavom (ktorý je viac príznakom štandardného psychického vývinu dieťaťa ako jeho cieľavedomej tvorivosti alebo talentu), ale aj hravého a nadšeného objavovania možností (techník, materiálov, grafických typov). Je tiež obdobím vytvárania prvých stereotypov, preberania schém a konvencií, na ktoré musí pedagogický program reagovať v zmysle ich aktívneho zaradenia do dynamiky detskej osobnosti – ich podriadenia, spracovávania a prekračovania vlastnou detskou vynaliezavosťou a motivovaným objavovaním iných foriem a možností. Východiskom edukačného procesu sú spontánne detské výtvarné činnosti a sklon dieťaťa k poznávaniu nových činností, materiálov a techník. Hravé laborovanie je prepojené s tematickými zadaniami. Učiteľ kladie dôraz na motiváciu, vytvára prostredie podporujúce slobodu a experimentovanie, upozorňuje deti na možnosti nových riešení, prekonávania zobrazovacích schém, poskytuje im technologické podnety primerané veku.

Primárne umelecké vzdelávanie - ISCED 1B

Vzdelávanie na primárnej úrovni.  1. časť I. stupňa základného štúdia. Je určený pre žiakov základnej školy 1.-4. ročník

2. Prvá časť I. stupňa základného štúdia – primárne umelecké vzdelanie ISCED 1B, vekovo zodpovedá žiakom primárneho vzdelávania na ZŠ. Žiaci postupujú na základe absolvovania prípravného štúdia alebo na základe prijímacej skúšky (sú zaradení na základe veku, teda do ročníka, ktorý zodpovedá ročníku ich školskej dochádzky v ZŠ). Štúdium trvá štyri roky. Ukončené je výstavou prác žiakov v 4. ročníku. Vyučovanie nadväzuje na spontánny, hravý detský výtvarný prejav. Využíva detskú fantáziu a prirodzenú zvedavosť, sklon objavovať a skúšať neznáme možnosti. Vyučovanie žiakovi poskytuje myšlienkové, materiálové, nástrojové a technické podnety. Provokuje jeho schopnosti vytvárať si vlastné formálne riešenia. Vo všetkých témach a obsahoch učiteľ podporuje a uprednostňuje vlastné a samostatné myslenie žiakov, ich nápaditosť a originalitu riešení (i v prípade, že dôjde k svojbytnému odklonu žiaka od riešenej úlohy). Rešpektuje ich individualitu a špecifické schopnosti. K motivácii využíva prevažne rozprávkovú (príbehovú), zážitkovú formu uvedenia žiakov do problematiky, učiteľom moderovaný proces (ako príbeh, ktorý žiaci postupne vytvárajú) a ďalšie formy. Učiteľ dbá na to, aby vyučovanie obsahovalo plošné i priestorové disciplíny, aby žiak mal možnosť spoznať čo najširšiu škálu techník a formálnych postupov. Zaradené sú aj podnety rôznych médií (intermedialita), iných druhov umení a iných oblastí poznávania (z obsahov prírodovedných i humanitných vyučovacích predmetov). V aktualizovanej forme sú tiež využívané vybrané tradičné techniky ľudových remesiel. Učiteľ má možnosť podľa vyspelosti žiakov presúvať jednotlivé obsahy medzi ročníkmi.
Obsah vyučovania je členený na tematické okruhy:
- laborovanie s výtvarným jazykom a kompozíciou,
- rozvoj fantázie, tvorba vlastných koncepcií,
- podnety z výtvarného umenia,
- podnety z iných umení a oblastí poznania.

Nižšie sekundárne vzdelávanie - ISCED 2B

Vzdelávanie na nižšom sekundárnom stupni. 2. časť I. stupňa základného štúdia. Je určený pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ, alebo nižšie ročníky 5 a 8 ročných gymnázií.

3. Druhá časť I. stupňa základného štúdia – nižšie sekundárne umelecké vzdelanie ISCED 2B, vekovo zodpovedá žiakom nižšieho sekundárneho vzdelávania na ZŠ. Žiaci postupujú na základe absolvovania prvej časti I. stupňa základného štúdia alebo na základe prijímacej
Výtvarný odbor - základná umelecká škola
© Štátny pedagogický ústav
skúšky (sú zaradení na základe veku, teda do ročníka, ktorý zodpovedá ročníku ich školskej dochádzky v ZŠ). Štúdium druhej časti prvého stupňa základného štúdia trvá päť rokov. Ukončené je absolventskou výstavou na ktorej absolvent vystaví kolekciu svojich prác v 9. ročníku.
Záujem žiakov v tomto veku je potrebné zamerať na poznávanie výtvarných prostriedkov a tvorivé experimentovanie a nimi, tiež na poznávanie vizuálnych umení. Oboznamujú sa s tradičnými disciplínami aj s novodobými formami umenia (inštalácia, fotografia, video, akčné, land-artové, procesuálne formy umenia ...), taktiež s dizajnom (grafickým, reklamným, výrobkovým, dopravným, odevným, telovým, textilným, interiérovým) a základmi architektúry a urbanizmu. Médiá, disciplíny a druhy vizuálnych umení možno spoznávať samostatne (spoznávať ich špecifické vyjadrovacie prostriedky) alebo v interdisciplinárnych vzťahoch. Tiež je potrebné vedome spracovávať a prepájať podnety rôznych médií (intermedialita), iných umení a iných oblastí poznávania (vyučovacích predmetov) a tradičných techník ľudových remesiel. Žiak sa má v rámci svojich činností zaoberať celou šírkou výtvarných médií a disciplín. Podľa vývoja svojho zamerania sa však niektorým môže postupne venovať intenzívnejšie. Učiteľ má možnosť vyučovanie prispôsobovať zameraniu žiaka a jednotlivé obsahy medzi ročníkmi. Obsah vyučovania je členený na tematické okruhy:
laborovanie s výtvarným jazykom a kompozíciou,
zobrazovanie sveta
rozvoj fantázie tvorba vlastných koncepcií
podnety výtvarného umenia
podnety z iných umení a oblastí poznania.

Vzdelávanie II. stupňa

je určený spravidla pre žiakov nad 15 rokov, ktorí absolvovali I. stupeň ZŠ, ZUŠ alebo, ktorí až v tomto veku prejavia záujem o štúdium niektorého predmetu a odboru. ZUŠ väčšinou rešpektuje ich individualitu, vlastný záujem a voľbu študijného smeru. Štúdium má 4 roky, žiakov bez absolvovania I. stupňa je možné zaradiť do prípravného jednoročného štúdia.

4. II. stupeň základného štúdia, ktorý vekovo zodpovedá žiakom sekundárneho vzdelávania na SŠ. Štúdium druhého stupňa základného štúdia trvá štyri roky. Žiaci postupujú na základe absolvovania druhej časti I. stupňa základného štúdia alebo pre žiakov ktorí sú absolventmi ZŠ a preukážu požadovanú mieru talentu na prijímacej skúške. Žiaka možno na základe talentových kritérií a veku zaradiť aj do vyššieho ročníka štúdia. Štúdium je ukončené absolventskou výstavou kolekcie výtvarných prác každého žiaka, spolu s sprievodným textom, v ktorom žiak zdôvodní zámer svojich prác a ich súvislosti z hľadiska súčasného umenia. Vyučovanie poskytuje žiakom rozvinuté výtvarné vzdelanie primerané stredoškolskému veku, umožňuje im profiláciu na zvolené médium alebo druh vizuálneho umenia. Zároveň kultivuje ich vzťah k výtvarnému umeniu a vizuálnej kultúre na úrovni súčasného myslenia. Dôraz kladie na tvorbu vlastných koncepcií a ich realizáciu. Súbežne žiaci prostredníctvom štúdia literatúry, odborných časopisov a diskusií na vyučovaní spoznávajú aktuálne tendencie umenia a jeho teoretickú a kritickú reflexiu. Vyučovanie poskytuje možnosť špecializácie – výberu média a techník podľa zamerania (záujmu) žiaka.


5. Rozšírené štúdium je určené pre zvlášť talentovaných žiakov, ktorí sa pripravujú na ďalšie štúdium niektorej z oblastí vizuálnych umení. Štúdium sa člení na I. stupeň (ISCED 2B) – päťročné štúdium – 5. až 9. ročník (príprava na stredné školy), a II. stupeň – štvorročné štúdium (je zamerané na splnenie štandardných požiadaviek talentových prijímacích skúšok na vysokoškolské umelecké študijné programy

KEDY A KDE?

 • každý pondelok - ateliér 1. súkromného gymnázia, Bajkalská 20, Bratislava
 • prípravné štúdium pre deti vo veku od 5 rokov
 • výtvarný krúžok pre žiakov vo veku od 5 do 10 rokov
 •  
 • každý utorok - ateliér 1. súkromného gymnázia, Bajkalská 20, Bratislava
 • výtvarný krúžok pre žiakov vo veku od 9 do 14 rokov
 •  
 • každú stredu - SZUŠ, Vajnorská 19, Bratislava
 • prípravné štúdium pre deti od 5 rokov
 • výtvarný krúžok pre žiakov vo veku od 5 do 10 rokov
 •  
 • každú stredu - SZUŠ, Vajnorská 19, Bratislava
 •   prípravka (vzdelávanie vo výtvarnom odbore)  na SŠ a VŠ umeleckého smeru pre žiakov od 14 rokov vyššie
 •  
 • každý štvrtok -  v ZŠ Hlboká 4, Bratislava
 • prípravné štúdium pre deti vo veku od 5 rokov
 • výtvarný krúžok pre žiakov vo veku od 6 do 10 rokov

 


Priestory

Z priestorových dôvodov a z dôvodov že chceme byť k vám bližšie, prebieha vyučovanie na viacerých pracoviskách.


Sídlo školy:

Súkromná ZUŠ
Vajnorská 19
831 03 Bratislava


Pobočky:

 • 1. súkromné gymnázium - ateliér, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava
 • Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava


 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná umelecká škola - výtvarný odbor
  Vajnorská 19
  831 03 Bratislava - Nové Mesto
 • +421 915 808 807

Fotogaléria